Meer gedichten in 3TALEG en 1000Fantasyën

Nederlands

Herfst

 

Westenwind raast

Ruiten beslaan

Gele bladeren vliegen

En het regent:…regen…

Koude neuzen druppelen

Jassen worden nat

Wilde paraplu’s vliegen

En het regent:…regen…regen…

Honden schudden druppels

Geen kind ligt in de wagen

Handen zoeken wanten

En het regent:…regen…regen…regen…

 

 

Talea

 

Onder:

presentatie CODA museum

in Apeldoorn 8-9-'18

Frysk                                     

Prachtich

 

Dyn fingers op myn antlit

Dyn earms om myn skouders

Dyn hannen om myn mul

Sa fertrouwd

 

Fiel hoe at dyn hannen

gean oer myn lea

Net jong, net farsk

mar wis en wrachtich:

waarm en prachtich

 

 

Deze drie gedichten staan in

3TALeg

 

Talea

 

 

 

 

Bildts

De knoop

 

Soa as ’n knoop, an ’n draadsy hangend,

los en dos fast,

hoort bij ’t fest, ’n broek of ’n jak

 

Soa bin ik ok, nooit de spil,

sosjaal en dos alleen,

randfiguur fan ’n groep, of in ’t algemeen

 

Losstaand in ’t leven,

dos funksjonerend,

onsichtber, maar nuttig, ’t mînsdom erend

 

 

 

 

Talea

 

 

Onder:

Aanbieden 1ste exemplaar

aan Jan Dijkstra, wethouder van cultuur, gemeente Waadhoeke

Onder, groot houten schilderij voor Manna Ori project in Leeuwarden

titel: Herfst met gedicht 2018

Hangt in oude Leeuwarder binnenstad vanwege CH2018

Onder groot dik hout titel : 't Bildt 2015

hoort bij gedicht 't Bildt

staat in 't Bildtse Blauhuus novelle

Talea Jansma maakt vaak verhalen en gedichten bij haar schilderijen, maar soms ook andersom.

Sinds kort dicht zij niet alleen in het Bildts, maar ook in het Fries en het Nederlands.

 

September 2018 verschijnt de dichtbundel

3 TALEg

   

presentatie Bildtse dichtbundel 2011

met Aly Bronger

 

 

 

 

Dúzzenden fantasyën (Bildts)

 

Dúzzende fantasyën

over hoe 't kin en sil

Derom sêg ik op dut momint

út de grônd fan myn hart:

ja, ik wil 

 

Talea

 

 

Duizend fantasieën(Nederlands)

 

Duizend fantasieën

over hoe het kan en zal

Daarom zeg ik op dit moment

uit de grond van mijn hart:

ja, ik wil

 

Talea

 

 

Tûzental fantasijen (Frysk)

 

Tûzental fantasijen

oer hoe at it kin en sil

Derom siz ik op dit stuit

út de grûn fan myn hert:

ja, ik wol

 

Talea

 

 

 

 

 

 

 

 

 At ik (Frysk)

 

at ik woe

dan feroare der hielwat

op dizze wrald

no, op dut momint

 

Dan tinke wy allegearre

op it selfde stuit

oan ferdraagsemens

no en oeral 

 

fan alle minsken

in belangrike wînsk

frede yn wurd en die

fan no ôf, foar altyd

 

Talea

 

 

 

Wachtsje mar (Frysk)

 

Doch mar rêstich oan,

myn leaf,

 

wachtsje mar

 

Ha gjin eangst,

myn skat,

fertrou op my

 

Ek al bisto efkes bang

wachtsje mar

ha betrouwen yn my

 

Wachtsje op myn leafde

leafste leaf,

wachtsje rêstich

 

 

 

 rhinne (Frysk)

 

Wêrhinne asto ek giest,

myn skat

Wêrhinne ast ek rinst,

jouw my dyn han,

en wy rinne tegearre

mei gefoel en ferstân

oer fiere kiemen nei

dat nij lân.

 

Talea

 

 

 Kombinasje (Frysk)

 

Mei lege hannen

hein ik dyn treannen

 

derby doch ik

it gesnotter fan my

 

as in perfekte kombinasje

fan pyn en fertriet

 

dat troch it hert snijt

as bewiis fan ús relasje

 

Talea

 

 

 

 

 

't Bildt (Bildts)

 

Myn ogen dwale over 't feld

en fine nergens rust.

Krekt bij de see lichte se op..

myn ogen binne op 't Bildt belust.

 

Talea

 

 

 

 

 

 

 

Boven onthulling schilderij door Zwaantje Zondervan

in 2011 horende bij

Bildtse Dichtbundel

dúzzenden Fantasyën

 

 

Hestou (Bildts)

 

Hestou 't al sien?

Dan most beter kike.

 

Hestou 't al hoort?

Dan most beter lústere.

 

Hestou 't al foelt?

Dan most dij dy d'r optoelêge.

 

Hestou 't al said?

Ni? Dan sil ik 't doen..

ik sien datstou al hoorst en foelst hest

wat ik nou sêg:

ik hou fan dij

 

Talea

 

 

 

 

 

Herfst (Nederlands)

 

Westenwind raast

Ramen beslaan

Gele blaadjes vallen

en het regent: regen

 

Koude neuzen druppen

Jassen worden beregend

Wilde paraplu's vliegen

En het regent: regen..regen

 

honden schudden druppels

Geen kind ligt in de wagen

Handen zoeken wanten

En het regent:  regen..regen..regen

 

Talea

 

 

Wacht maar (Nederlands)

 

Doe maar rustig aan,

myn liefste,

wacht maar

 

Wees niet bang,

mijn schat,

vertrouw op mij

 

Ook al ben je even bang

wacht maar

en vertrouw op mij

 

acht op mijn liefde

lieve lieverd,

wacht rustig

 

Talea

 

 

 

 

 Gebod (Nederlands)

 

Loop!

Ga de kant maar uit...

Volg je verstand

 

Zie!

Kijk naar de mensen...

Volg jouw hart

 

Hoor! 

Luister wat je hoort...

Volg je gevoel

 

Grijp!

Pak die kansen...

Volg je eigen weg!

 

Talea